Szálloda és Tréningközpont**** Balatonföldvár
Tel: +36-84/540-182 - E-mail: szobafoglalas@hotelfonix.hu

Szabályzat

Árazás

A feltüntetett áraink egy éjszaka/szobára vonatkoznak, amennyiben ez másképpen nincs jelezve. Az árak előzetes értesítés nélkül módosulhatnak, azonban a kiküldött ajánlatokban és visszaigazolásokban szereplő árak garantáltak. Az árak nem tartalmazzák a minibár, az esetleges egyéb fogyasztások, a telefonhívások díját, valamint az idegenforgalmi adót. Ezeket a költségeket kijelentkezéskor szükséges rendezni, ha ez nem történik meg, a Szálloda jogosult ezekkel a költségekkel megterhelni a Vendég bankkártyáját.

Idegenforgalmi adó

Azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Balatonföldvár Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, idegenforgalmi adó terheli. Az idegenforgalmi adó mértéke 400,- Ft/fő /éjszaka. A 18 éven aluli személyeket mentesség illet.

Foglaló

A foglalás véglegesítéséhez foglaló fizetése szükséges, amelynek mértéke a szállásdíj 30%. A foglaló kiegyenlíthető bankkártyával, banki átutalással vagy SZÉP kártyával. (a SZÉP kártyás előlegfizetésről szóló tájékoztatónkat ezen a linken találhatják) A befizetett foglaló levonásra kerül a Vendég által kijelentkezéskor fizetendő végösszegből.

A Szálloda általános esetben legalább a foglalástól számított 5 munkanapot köteles megadni határidőnek a foglaló befizetésére, speciális esetben a határidő 1 munkanap is lehet. A foglaló nem visszatérítendő.

Foglalás véglegesítése

A foglaló beérkezéséről visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, a foglalás kizárólag ezzel válik érvényessé.

Foglalás módosítása, lemondása

Hacsak másképpen nincs jelezve, a foglalás kérésre módosítható. A módosítás feltétele a szálloda aktuális kapacitása valamint, hogy a módosított foglalás végösszege egyenlő vagy magasabb összegű legyen a kezdeti foglalás végösszegénél.

Lemondás esetén a foglalót NEM áll módunkban visszaadni. Amennyiben a vendég az érkezési napot megelőzően legalább 14 nappal korábban írásban lemondja a foglalását, a befizetett foglaló teljes összege a lemondott foglalás időpontjának tárgy évében felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalás esetén.

Bejelentkezés és kijelentkezés

A szálláshelyet érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és elutazás napján 11 óráig kérjük elhagyni. Eltérő igény esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a recepcióval. A szálloda a lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 20 óráig tartja fenn, ezután jogosult annak értékesítésére, ezért a késői bejelentkezést minden esetben kérjük előre jelezni.

Korai bejelentkezésre a foglaltság függvényében van lehetőség. Amennyiben korai érkezés esetén még nem áll rendelkezésre megfelelő szoba, a csomagok elhelyezésére és parkolásra díjmentes lehetőséget biztosítunk.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szállodában igénybevett szolgáltatások és a szállásdíj utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől és a vendég általi aláírásától függetlenül a szálláshely elfoglalásától fenn áll. A szálláshely elfoglalásának a vendég részére történt kulcsátadás minősül.

Rendelkezésre állás

Bizonyos időszakokban a honlapon bemutatott szobák és kedvezmények csak korlátozottan vagy egyáltalán nem foglalhatóak.

Gyermekek

Az 4 éven aluli gyermekek számára díjmentes a tartózkodás, amennyiben két felnőttel egy szobában szállnak meg. Az 4 és 18 év közötti gyermekek esetén pótdíj fizetése szükséges (amennyiben két felnőttel egy szobában szállnak meg), amely tartalmazza a pótágy és a reggeli költségét. A rendelkezésre álló pótágyak és pótágyazható szobák száma korlátozott és a Szálloda jogosult meghatározni, hogy a rendelkezésre álló szobák alkalmasak-e erre a célra.

Háziállatok

Háziállatokat NEM áll módunkban fogadni a szállodában.

Parkolás

Vendégeink részére parkolást biztosítunk a szálloda zárt parkolójában. 1500 Ft/nap

Általános Szerződési Feltételek

 

Adatvédelmi és adatkezelés szabályzat

 

A Főnix Hotel Kft.(1046 Budapest, Vécsey u. 21. Adószám:12690646-2-41, a továbbiakban Főnix Hotel Kft. vagy szálloda) korlátolt felelősségű társaság melynek fő tevékenysége a szállodai szolgáltatás.

 

Bevezetés

A Főnix Hotel Kft. (1046 Budapest Vécsey u. 21., adószám:12690646-2-41, a továbbiakban Hotel Főnix vagy szálloda) korlátolt felelősségű társaság melynek fő tevékenysége a szállodai szolgáltatás.

A Főnix Hotel Kft. az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja vendégeit, valamint honlapjának látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése ügyében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és mibenlétéről.

A szálloda szigorú szabálykövető magatartást mutat felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, nagyon fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Főnix Hotel Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja. A Főnix Hotel Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk mindenkor érvényes verziója elérhető www.hotelfonix.hu címen.

A Szálloda fenntartja a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására. Ezekről kellő időben és megfelelő módon értesíti ügyfeleit, partnereit, vendégeit. A szállodával ügyfélkapcsolatba kerülő partner elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1.Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a Főnix Hotel Kft. megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így kiemelten az alábbiaknak:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. 
- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól;
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2. Szabályzat hatálya

2.1. Szabályzat időbeli hatály

Jelen Szabályzat 2012. január 01-től további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

2.2. A személyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Főnix Hotel Kft.-re, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzak, valamint azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

2.3. A tárgyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Főnix Hotel Kft. minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

3.Fogalomtár

Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzat alkalmazásában értendők:
Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatban lévő adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során, vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (DNS-minta,ujj-vagy tenyérnyomat, íriszkép stb.) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését,javítását, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
Adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.
Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.

 

az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.
Közérdekű adat: az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat).
Információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia).
Közérdekből folytán adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. (pl. a hitelezői érdekek védelme, valamint a piaci forgalom biztonsága érdekében az adatok széles körét minősíti közérdekből nyilvánosnak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, a cégtörvény, valamint a számviteli törvény)
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.
Cloud computing: („számítástechnikai felhő", „felhő alapú informatika"): a számos, naponta bővülő informatikai szolgáltatást felölelő gyűjtőfogalomnál a szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja, hanem egy távoli szerver/a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. A leggyakoribb felhő alapú szolgáltatások az internetes levelezőrendszerek, tárhelyek, fejlesztő környezetek, virtuális munkaállomások. Felhő alapú informatika-alapon működnek például a milliók által használt internetes levelező rendszerek (pl.: Gmail), vagy az online tárhelyek (pl.: Dropbox). Fontos előny, hogy az ügyfél gazdaságosan és személyre szabottan juthat informatikai rendszerhez, anélkül, hogy az ehhez szükséges drága beruházásokra költenie és a rendszerek fenntartásához szükséges személyzetet alkalmaznia kellene. A felhő alapú informatika azonban számos adatvédelmi aggályt vet fel. A felhasználó által feltöltött adatok ugyanis folyamatos mozgásban vannak, amelyről a felhasználó nem értesül. Több szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó saját, főleg marketing, céljaira is felhasználja az ügyfél személyes adatait. A szolgáltató a világ minden pontján igénybe vesz alvállalkozókat, akik az ügyfél tudta nélkül dolgozzák fel az adataikat. Több (összetettebb vállalati) alkalmazás esetén az adatok a felhőből csak nehézkesen menthetők le, így a felhasználó csak komoly anyagi terhek árán tud a felhő alapú szolgáltatástól szabadulni.
Az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezménye: az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény (az Európa Tanács ún. 108-as Egyezménye). Az első jelentős, az aláíró államokra nézve kötelező erejű nemzetközi jogi dokumentum az adatvédelem terén. Magyarországon kihirdette az 1998. évi VI. törvény, 1998. február 27-én.
Uniós adatvédelmi irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Az Európai Unió 1995. október 24-én született általános adatvédelmi irányelve, mely – többek között – létrehozta az ún. 29-es Adatvédelmi Munkacsoportot (lásd alább).

4. Az adatkezelés során alkalmazott alapelvek
Személyes adat akkor kezelhető, ha

1) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehetséges. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ezen célnak, valamint az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére megfelel, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A kezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az alany csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A Főnix Hotel Kft. teljes egységénél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.
5./ A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
Felhívjuk a Főnix Hotel Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
5.1. Adatkezelés a weboldalon

1) A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
2) A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, név, telefon, e-mail cím, dátum és időpont, felnőtt személyek száma, gyermekek száma és életkora, ellátás típusa, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.
3) Az adatok törlésének határideje: a szobafoglalástól számított 5 év, ajánlatkérés esetén, ha nem jött létre szerződés azonnal. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.
4) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton a Főnix Hotel Kft.. 8623 Balatonföldvár, Spur I. u. 27. címen, vagy
- e-mailben a szobafoglalas@hotelfonix.hu címen.
 Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, vagy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.
5) A Főnix Hotel Kft. a hatóságok számára - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6) A Főnix Hotel Kft. a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. előírásai szerint kezeli.
7) A Főnix Hotel Kft. a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. foglalás) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak.
8) Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Főnix Hotel Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
-a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
-Szálloda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
10) Főnix Hotel Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a Szálloda egyes - a Felhasználó által használt - szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. A Szálloda az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
l1) A Weboldalak külső (nem a Főnix Hotel Kft.. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Főnix Hotel Kft.. minden felelősségét kizárja.
12) A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Főnix Hotel Kft. a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából a Szálloda összegyűjtse és kezelje személyes adatait.


5. Az adatbiztonságról

A Főnix Hotel Kft.. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést foganatosít a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A Szálloda minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítására, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A Főnix Hotel Kft.. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szálloda ezért fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza. A személyes adatokat kezelő hálózaton a Főnix Hotel Kft. folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről. A Főnix Hotel Kft. hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani.

6. Adatkezelési tájékoztatás

Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein. Felhasználó kérelmére a Szálloda tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról és az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Főnix Hotel Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban-formában adja meg a tájékoztatást. Szálloda a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A Főnix Hotel Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szálloda törli a személyes adatot, amennyiben kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben a Szálloda a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Szálloda a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.


7.Az ellenőrzés

a) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását a Főnix Hotel Kft.-nél adatkezelést végző szervezeti egység vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni. 
b) A Főnix Hotel Kft. -nél a kezelt adatok ellenőrzését a Hotel manager és helyettese, az adatvédelmi felelős évente egyszer ellenőrzi.
c) A Főnix Hotel Kft. elfogadja és tiszteletben tartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság „a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer alapvető követelményeiről” szóló ajánlásában (2013.01.30.) foglaltakat.

8.Adatvédelmi szabályzat és felelős

A Főnix Hotel Kft. közvetlenül felügyelete alá tartozó belső adatvédelmi felelőst nevez ki, melynek feladatai:
 Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.
Ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek és adatbiztonsági követelményeinek megtartását.
Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelő szervezeti egység vezetőjét vagy az adatfeldolgozót.
Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást és gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

9. A jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
-  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
-  törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szálloda a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szálloda az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó a Szálloda meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szálloda ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Észrevételével a Főnix Hotel Kft.-hez fordulhat, továbbá a 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál teheti meg bejelentését.
Amennyiben a Főnix Hotel Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, keresse fel adatvédelmi auditorunkat e-mailben: szobafoglalas@hotelfonix.hu

 

 

Köszönettel:

Főnix Hotel Kft. vezetősége